• Узвршен член на Oдбор на директори, КБ Публикум инвест АД Скопје
  • Актуар
  • Овластен инвестициски советник

 

Работно искуство

2010 – 

Извршен директор, КБ Публикум инвест АД Скопје, Македонија

2009 – 2010

Портфолио менаџер, КБ Публикум инвест АД Скопје, Македонија

2008 – 2012

Предметен координатор и предавач, Еуро Колеџ, Македонија

2007 – 2009

Предметен координатор и асистент, Факултет за менаџмент и ИТ, Македонија

2006 – 2008

Економски аналитичар, ЦИКП, Македонија

2005 – 2006

Финансиски аналитичар, Development Finance Equity Partners AG, Switzerland

Образование

2011 – 2013

Стручен испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар, Агенција за супервизија на осигурување на Република Македонија

2007

Стручен испит за добивање дозвола за работа како овластен инвестициски советник, Комисија за хартии од вредност на Република Македонија

2000 – 2005

Постдипломски магистерски студии, Maastricht University, Faculty of Economics and Business Administration, the Netherlands

2003 – 2004

Студии по Европски Менаџмент, École Supérieure de Commerce de Rouen, France

1995 – 1998

Додипломски студии, Економски Факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, (само две академски години).