• редовен член на „Актуар“ од 17.2.2014 година
  • oвластен актуар – решение бр. УП 07-1-1092 од 31.12.2013 година издадено од Агенција за супервизија на осигурување, Република Македонија

Работно искуство

2014 –

Раководител на сектор, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, Сектор за истражување и меѓуинституционална соработка

2012 – 2014

Раководител на одделение, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС,  Одделение за следење и анализа на пензискиот систем, Сектор за истражување

2007 – 2012

Стручен соработник, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, Одделение за следење и анализа на пензискиот систем, Сектор за истражување

04.2007 – 07.2007

Волонтер, QBE-Македонија

Образование

2011 – 2013

Стручен испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар, Агенција за супервизија на осигурување

2010 –  

Последипломски студии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Економски факултет, Катедра за математика и статистика

Студиска програма – Статистички методи за бизнис и економија

2003 – 2007  

Додипломски студии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Природно – математички факултет, Институт за математика, отсек: применета математика – математичка економија

Контакт

biljana.koteska@yahoo.com

images (4)download