• Редовен член – основач, од 1.4.2004 г.
  • oвластен актуар – решение бр. 09-22242/1 од 15.09.2004 година издадено од Министерство за финансии, Република Македонија

Работно искуство

2014 – 

Овластен актуар  – Граве осигурување, а.д. Скопје

2004 – 2014

Раководител на Сектор за истражување – Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

1994 – 2004

Водач на Актуарската единица, Постар актуарски аналитичар, Системски аналитичар – Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

Образование

Електротехнички инженер (Компјутерска техника, информатика и автоматика), Електротехнички факултет, Универзитет “Свети Кирил и Методиј” – Скопје

Основен и напреден курс по актуарска математика и осигурување за стекнување лиценца за работа како овластен актуар,  Министерство за финансии – Република Македонија

Контакт

bpetroska@yahoo.com

biljana.petroska@grawe.at