• придружен член на „Актуар“ од 17.2.2014 година
  • oвластен актуар – решение бр. УП 07-1-977 од 25.11.2013 година издадено од Агенција за супервизија на осигурување, Република Македонија

Работно искуство

05/2015 –

Систем Администратор, Триглав Осигурување АД Скопје – Служба за информатичка и Комуникациска технологија

09/2005 – 05/2015

Координатор за информатички технологии, Кроациа Осигурување Живот АД скопје – Оддел за информатика

11/2001 – 09/2005

Проектант, АД ОХИС – Компјутерски Центар

Образование

2011 – 2013

Стручен испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар, Агенција за супервизија на осигурување

1995 – 2000

Додипломски студии: Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Електротехнички факултет – смер електроника и телекомуникации

Контакт

biljanastameska@yahoo.com