редовен член на „Актуар“ од 05.09.2004 година

oвластен актуар – решение бр. 09-27060/2 од 09.11.2004 година издадено од Министерство за финансии, Република Македонија

Работно искуство

2012 –

Шеф на Служба за актуарски работи, Сава осигурување а.д. Скопје

2010 – 2012

Управител и овластен актуар, Друштво за интелектуални услуги АКТУАРИНГ ДООЕЛ Скопје

2007 – 2010

Овластен актуар, Осигурителна индустрија

2001 – 2006

Супервизор на осигурување, Министерство за финансии

Образование

2002 – 2004

Стручен испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар, Министерството за финансии во соработка со Financial Services Volunteer Corps (FSVC)

1993 – 1998

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Електротехнички факултет, Дипломиран инженер по електротехника

Контакт

vladimir.stojanoski@gmail.com