Редовен член на „Актуар“ од 17.04.2008 година

Овластен актуар – решение бр. 12-1/48/2 од 06.08.2009 година издадено од Министерство за финансии, Република Македонија

Работно искуство

2011 –

Актуар, Осигурување Македонија – VIG

2005 – 2011

Соработник за актуарски пресметки, Кјуби Осигурување

2003 – 2005

Советник за примерок – Сектор за истражување и развој, Државен завод за статистика на Република Македонија

2002 –2002

Демонстратор, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Природно-математички факултет, Институт за математика

Образование

2007 – 2009

Стручен испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар, Министерството за финансии во соработка со Financial Services Volunteer Corps (FSVC)

1996 – 2001

Додипломски студии: Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Природно – математички факултет, Институт за Математика

Контакт

minoska.gordana@gmail.com