• редовен член – основач на „Актуар“ од 01.04.2004 година
  • oвластен актуар – решение бр. 12-1/484/2 од 05.12.2008 издадено од Министерство за финансии, Република Македонија

Работно искуство

2013 – 2014

Овластен актуар, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

2011 – 2012

Аналитичар за функционална поддршка за MediaGenix NG, Евер Неар ДОО, Скопје

2007 – 2010

Раководител на Сектор за контрола, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Скопје

2006

Раководител на Одделение за финансиска контрола, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Скопје

2003 – 2005

Стручен соработник за анализа и следење на пензискиот систем, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Скопје

Образование

2006

Стручен испит за добивање дозвола за работа како инвестициски советник, Комисија за хартии од вредност на Република Македонија

2002 – 2004

Стручен испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар, Министерство за финансии на Република Македонија

1995 – 2000 

Додипломски студии: Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Природно – математички факултет, отсек:математика

Контакт

elena.tanaskoska@gmail.com