редовен член на „Актуар“ од 17.4.2008 година

oвластен актуар – решение бр. 09-3320/2 од 21.09.2011 година издадено од Агенција за супервизија на осигурување, Република Македонија

Работно искуство

2011 –

Советник – актуар, Агенција за супервизија на осигурување, Сектор за супервизија, Одделение за актуарски работи и статистика

2007 – 2011

Специјалист за продукти и сервиси, Интернационален картичен систем (КаСис) Скопје, Бизнис сектор

2004 – 2007

Логистичар, ВЕРС Ристо ДООЕЛ Скопје

2003

Професор по математика, ОУ„Рајо Жинзифов“- Скопје

Образование

2007 – 2009

Стручен испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар, Министерството за финансии во соработка со Financial Services Volunteer Corps (FSVC)

1996 – 2001

Додипломски студии: Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Природно – математички факултет, отсек:математика – наставна

Контакт

ivanatodorov@yahoo.com