Врз основа на член 23 од Законот за здруженија и фондаци (Службен весник на Република Македонија бр. 52/2010 и бр. 135/2010) и врз основа на член 22 од Статутот на Македонското Актуарско Зружение Актуар, Собранието на Македонското Актуарско Здружение Актуар на вонредна седници одржана на 23.12.2015 година донесе:

ПРАВИЛНИК ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

I. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник за континуирано професионално усовршување на Македонското Актуарско Здружение „Актуар”:
i. се воведува задолжително континуирано професионално усовршување (во натамошниот текст: КПУ), за секој член на Здружението како поединец (редовен или придружен), укажувајќи на важноста на КПУ;
ii. се дефинираат минималните барања за КПУ;
iii. се дефинира улогата, целта и задачите на Комисијата за КПУ ).

Целата содржина може да ја преземете на следниот линк: Правилник за континуирано професионално усовршување