• придружен член на „Актуар“ од 17.2.2014 година
  • oвластен актуар – решение бр. УП 07-1-955 од 15.11.2013 година издадено од Агенција за супервизија на осигурување, Република Македонија

Работно искуство

2015 –

Менаџер за развој на продукти, Евроинс осигурување АД, Скопје

2009 – 2015

Сектор за продажба, Еуролинк осигурување АД, Скопје

Образование

2011 – 2013

Стручен испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар, Агенција за супервизија на осигурување

1996 – 2003 

Додипломски студии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Природно – математички факултет, Институт за математика, отсек: теориска математика

Контакт