HomeАктивностиОдржано редовно собрание на МАЗ „Актуар“

На ден 24.3.2015 година МАЗ „Актуар“ одржа вонредно Собрание на кое беа усвоени/донесени следните документи:

  • Извештај за работењето на Здружението за 2014 година и финансиски извештаи со состојба на 31.12.2014 и потврдување на Одлуката за недоставување на финансиски извештаи на 31.12.2014 до Централниот регистер;
  • Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Здружението за 2014 година;
  • Програма за работа на Здружението за 2015 година;
  • Одлука за утврдување на членарината на членовите на Здружението за 2015 година;
  • Нова верзија на Кодексот на однесување на МАЗ „Актуар“, усогласена со насоките на IAA (International Actuarial Association)
  • Нова верзија на Правилникот за дисциплинска постапка на МАЗ „Актуар“ усогласена со насоките на IAA.

.

Исто така, во редовно членство е примен Ристо Бајатов и потврдена е листата на членови на Здружението која брои 27 редовни членови, 7 придружни членови и 2 почесни членови.

Comments are closed.