Врз основа на член 9 став (2) од Статутот на Македонското актуарско здружение „Актуар“ Собранието на друштвото на своето вонредно собрание одржано на 23.12.2015 година, донесе:

ПРОГРАМА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА АКТУРИ

1. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со оваа Програма за едукација на актуари (во натамошниот текст: Програма), поблиску се пропишува „актурското образование“ кое треба да го има завршено редовен член на МАЗ „Актуар“ согласно Член 9 од Статутот на МАЗ „Актуар“.

Целата содржина може да ја преземете на следниот линк: Програма за едукација на актуари