• редовен член на „Актуар“ од 24.03.2015 година
  • oвластен актуар – решение бр.УП 07-1-910 од 25.11.2013 година издадено од Агенција за супервизија на осигурување, Република Македонија

Работно искуство

02.2014 –

Актуар, НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, Сектор за управување со ризици и позадински операции

02.2009 – 01.2014

Службеник, НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, Сектор за продажба

09.2008 – 01.2009

Практикант, НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, Сектор за продажба

Образование

10.2011-10.2013

Стручен испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар, Агенција за супервизија на осигурување

10.2010 –  

Последипломски студии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Економски факултет, Катедра за математика и статистика

Студиска програма – Статистички методи за бизнис и економија

10.2002 – 07.2007  

Додипломски студии, Европски универзитет, Економски факултет, Отсек: Банкарски менаџмент

Контакт

rbajatov@yahoo.com