HomeАктивностиРедовно Собрание на МАЗ „Актуар“

На ден 2.6.2016 година (четврток) ќе се одржи редовно Собрание на МАЗ „Актуар“, со следниот дневен ред:

  1. Избор на записничар
  2. Усвојување Извештај за работењето на Здружението за 2015 г. и финансиски извештаи со состојба на 31.12.2015 г.
  3. Усвојување Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Здружението за 2015 г.
  4. Усвојување Програма за работа на Здружението
  5. Усвојување на Извештај за 2015 од Комисија за континуирано професионално усовршување.
  6. Усвојување Одлука за утврдување на членарината на членовите на Здружението за 2016 год.
  7. Утврдување на бројот на членовите
  8. Избор на органи на друштвото
  9. Разно

Comments are closed.