Македонското Актуарско Здружение „Актуар“, основано во април 2004 година. „Актуар“ е стручна организација чија намера е да ги унапредува актуарските дисциплини, нивната практична примена и стручното усовршување и образование на актуарите на подрачјето на Република Македонија.

Основните цели на Здружението се:

  • следење на развојот на научните актуарски дисциплини;
  • потпомагање на членовите во активното учество во овој развој;
  • изучување и унапредување на практичната примена на актуарските дисциплини;
  • соработка со факултетите и останатите научни институции;
  • меѓународни здруженија на актуари и останати сродни здруженија;
  • унапредување и обединување на научното и стручно образование и усовршување на актуарите.

Од 2006 година, МАЗ „Актуар“ е придружeнчлен на Меѓународното актуарско здружение (International actuarial association IAA), a во 2016 година стана редовен член на IAA