Официјален регистер на овластени актуари во Република Македонија води Агенцијата за супервизија на осигурување. Истиот можете да го најдете на следниот линк: регистер на овластени актуар

Кратка биографија на овластените актуари- членови на МАЗ „Актуар“