Надлежности:

Согласно Правилник за дисциплинска постапка:

  • Комисијата покренува дисциплинска постапка против член на Здружението врз основа на тужба испратена во писмена форма;
  • Комисијата спроведува дисциплинска постапка против член на Здружението;
  • Комисијата определува казнени мерки против член на Здружението за кој е утврдено дека е виновен за време на дисциплинската постапка;
  • Комисијата поднесува извештај за своето работење до Собранието, најмалку еднаш годишно.

Членови:

1.6.2015-2017

  • Елена Танаскоска
  • Кристина Евтимоска
  • Цветлана Винчензи Маркулеска

1.6.2013-2015

  • Звонко Јованоски
  • Билјана Прчева
  • Владимир Бубалов