Согласно Законот за супервизија на осигурување, Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) ќе ја одземе дозволата за работа на овластен актуар во случаи кога актуарот ги прекршил правилата на актуарската професија.

Согласно Правилникот за правилата на актуарската професија, меѓу другото, овластените актуари се должни да ги одржуваат, подобруваат и прошируваат знаењата и вештините кои се неопходни за извршување на неговите работни задачи, и да ги развиваат личните и професионални квалитети (континуирано професионално усовршување- КПУ). Во овој правилник се пропишани и критериумите за континуирано професионално усовршување.

МАЗ „Актуар“ врз основа на Правилникот за правилата на актуарската професија издаден од АСО донесе интерен Правилник за континуирано професионално усовршување со кој:

  • се воведува задолжително континуирано професионално усовршување, за секој член на Здружението како поединец (редовен или придружен), укажувајќи на важноста на КПУ;
  • се дефинираат минималните барања за КПУ;
  • се дефинира улогата, целта и задачите на Комисијата за КПУ.

.

Согласно овој Правилник, редовните/ придружните членови на МАЗ „Актуар“ се должни да го исполнат минималниот број на часови за формално и неформално КПУ. Исполнувањето на одредбите од Правилникот за КПУ на МАЗ „Актуар“ за секој член поединечно ги проверува Комисија за КПУ формирана во рамките на МАЗ „Актуар“ и во случај на неисполнување презема соодветни активности.