ПРАВИЛНИК ЗА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА

I. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник за дисциплинска постапка на Македонското Актуарско Здружение “Актуар” (во натамошниот текст: Здружение), се дефинира начинот на спроведување на дисциплинска постапка, односно се одредуваат казни и мерки за членовите на Здружението кои ќе направат дисциплински прекршок во смисла на овој правилник.

Член 2

Дисциплинска постапка согласно одредбите на овој правилник може да се спроведува за редовните, придружните и почесните членови на Здужението.

Целата содржина може да ја преземете на следниот линк: Правилник за дисциплинска постапка