Со здружението управуваат членовите непосредно или преку избраните претставници во органите на Здружението.

Органи на управување на Здружението се:

 • Собрание;
 • Извршен орган;
 • Надзорен одбор;
 • Претседател на Здружението.

Во органите на Здружението можат да се бираат само редовните членови на Здружението.


3.6.2016 – 2018

Собрание
 • Билјана Петроска, претседател

Собранието го сочинуваат сите редовни членови на Здружението.

Извршен орган
 • Владимир Бубалов, претседател
 • Ристо Бајатов, заменик претседател
 • Анета Гацовска Барандовска, секретар
 • Цветлана Винцензи Маркулевска, благајник
 • Милан Антовски, коресподент
Надзорен одбор
 • Виолета Савин Инѓиќ, претседател
 • Билјана Прчева, член
 • Наташа Димовска, член
Претседател на Здружението

Претседателот на Извршниот орган, исто така е Претседател на Здружението.


17.4.2014 – 2.6.2016

Собрание
 • Билјана Петроска, претседател
Извршен орган
 • Владимир Стојаноски, претседател
 • Јасминка Дуровиќ, заменик претседател
 • Анета Гацовска Барандовска, секретар
 • Даниела Козарова, благајник
 • Слаѓана Миљковиќ Стерјовска, коресподент
Надзорен одбор
 • Жанета Попеска, претседател
 • Виолета Савин Инѓиќ, член
 • Сања Танчевска, член