• редовен член на „Актуар“ од 17.2.2014 година
  • oвластен актуар – решение бр. УП 07-1-967 од 25.11.2013 година издадено од Агенција за супервизија на осигурување, Република Македонија

Работно искуство

2010 –

Виш соработник – актуар, Агенција за супервизија на осигурување, Сектор за супервизија, Одделение за актуарски работи и статистика

2009 – 2010

Помлад соработник, Министерство за финансии, Сектор за финансиски систем, Одделение за супервизија на осигурување

2008 –- 2009

Оперативен аналитичар, Македонски Авиотранспорт, Скопје

2006 – 2008

Демонстратор, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Природно-математички факултет, Институт за математика

Образование

2011 – 2013

Стручен испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар, Агенција за супервизија на осигурување

2008 – 2012  

Докторски студии, Универзитет во Ниш, Природно – математички факултет, Институт за математика и информатика

Област на специјализација – оптимизација, линеарна алгебра, генерализирани инверзи

2007 – 2008    

Последипломски студии: Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Природно – математички факултет, отсек: математика, насока :теориска (во втора година заменети со докторски студии)

2002 – 2006  

Додипломски студии: Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Природно – математички факултет, отсек:математика – математичко програмирање

Контакт

slagana256@yahoo.com

images (4)downloaddownload (1)