Интернационални актуарски здруженија и институции
Странски национални здруженија на актуарите
Институции во Република Македонија