Органи

Со здружението управуваат членовите непосредно или преку избраните претставници во органите на Здружението.

Органи на управување на Здружението се:

  • Собрание;
  • Извршен орган;
  • Надзорен одбор;
  • Претседател на Здружението.

Во органите на Здружението можат да се бираат редовните и придружните членови на Здружението.

Собрание

Јасминка Илиева Претседател

Собранието го сочинуваат сите редовни членови на Здружението.

Извршен орган

Цветлана Винцензи Маркулевска Претседател
Сања Танчевска Заменик претседател
Кристина Евтимоска Секретар
Маја Серафимова Најкова Благајник
Сашо Станоески Коресподент

Надзорен одбор

Виолета Савин Инѓиќ Претседател
Билјана Прчева Член
Наташа Димовска Член

Претседател на Здружението

Цветлана Винцензи Маркулевска Претседател

Собрание

Билјана Петроска Претседател

Собранието го сочинуваат сите редовни членови на Здружението.

Извршен орган

Владимир Бубалов Претседател
Цветлана Винцензи Маркулевска Заменик претседател
Анета Гацовска Барандовска Секретар
Маја Серафимова Најкова Благајник
Сашо Станоески Коресподент

Надзорен одбор

Виолета Савин Инѓиќ Претседател
Билјана Прчева Член
Наташа Димовска Член

Претседател на Здружението

Владимир Бубалов Претседател

Собрание

Билјана Петроска Претседател

Собранието го сочинуваат сите редовни членови на Здружението.

Извршен орган

Владимир Бубалов Претседател
Ристо Бајатов Заменик претседател
Анета Гацовска Барандовска Секретар
Цветлана Винцензи Маркулевска Благајник
Милан Антовски Коресподент

Надзорен одбор

Виолета Савин Инѓиќ Претседател
Билјана Прчева Член
Наташа Димовска Член

Претседател на Здружението

Владимир Бубалов Претседател

Собрание

Билјана Петроска Претседател

Собранието го сочинуваат сите редовни членови на Здружението.

Извршен орган

Владимир Стојаноски Претседател
Јасминка Дуровиќ Заменик претседател
Анета Гацовска Барандовска Секретар
Даниела Козарова Благајник
Слаѓана Миљковиќ Стерјовска Коресподент

Надзорен одбор

Виолета Савин Инѓиќ Член
Жанета Попеска Претседател
Сања Танчевска Член

Претседател на Здружението

Владимир Стојаноски Претседател