Македонско актуарско здружение

Македонското Актуарско Здружение (МАЗ) е основано во април 2004 година. МАЗ е стручна организација чија намера е да ги унапредува актуарските дисциплини, нивната практична примена и стручното усовршување и образование на актуарите на подрачјето на Република Северна Македонија.

Основните цели на Здружението се:

  • Следење и имплементација на насоките за образование од релевантни домашни и меѓународни актуарски асоцијации;
  • Следење на Меѓународните стандарди на актуарска практика (МСАП);
  • Обезбедување поддршка на членовите во нивниот професионален развој;
  • Соработка со академски институции, меѓународни и национални актуарски здруженија и други тела;
  • Континуирани активности за подобрување на актуарските вештини во областа;

Од 2016 година, МАЗ е полноправна членка на Меѓународното актуарско здружение (International Аctuarial Аssociation – IAA)

Начелата на работа и организацијата на Македонското Актуарско Здружение  се утврдени со Статут на МАЗ.