Комисија за дисциплинска постапка

Надлежности:

Согласно Правилник за дисциплинска постапка:

  • Комисијата покренува дисциплинска постапка против член на МАЗ врз основа на тужба испратена во писмена форма;
  • Комисијата спроведува дисциплинска постапка против член на МАЗ;
  • Комисијата определува казнени мерки против член на МАЗ за кој е утврдено дека е виновен за време на дисциплинската постапка;
  • Комисијата поднесува извештај за своето работење до Собранието, најмалку еднаш годишно.

Членови:

Билјана Стамеска
Искра Величкова-Лакинска
Лидија Ристеска
Кристина Евтимоска
Цветлана Винцензи Маркулевска
Елена Танаскоска
Кристина Евтимоска
Цветлана Винцензи Маркулевска
Билјана Прчева
Владимир Бубалов
Звонко Јованоски