Одржан вториот семинар на тема „ЛАТ – Тестирање на адекватноста на обврските“ во Скопје

Во рамките на последната фаза од проектот Еразмус+, членовите на МАЗ кои учествуваа на обуката во Загреб на тема „ЛАТ“, на 19 мај 2016 година, одржаа семинар на истата тема, наменет за стручни лица од областа на осигурувањето и финансиите.

Целта на семинарот беше да и овозможи на пошироката јавност запознавање со поимот и суштината на методологија за ЛАТ, начините и обврските за спроведување на ЛАТ, како и користа од спроведување ЛАТ. Крајната цел беше учесниците да се стекнат со знаења кои ќе им овозможат адекватно разбирање на резултатите од ЛАТ анализите спроведени од страна актуарите- што е неопходен услов за правилно носење одлуки поврзани со работата на друштвата за осигурување.

На семинарот учествуваа претставници на друштвата за осигурување, друштвата за ревизија, пензиските друштва и Агенцијата за супервизија на осигурување.

На учесниците на семинарот им беше поделен Прирачник за ЛАТ, кој беше изготвен од страна на МАЗ во рамките на проектот.

Одлична можност за нови знаења! 🌟

Научете повеќе за Тарифирањето! Дојдете на нашиот дводневен семинар во Охрид! Повик до сите актуари! Подгответе се да навлезете во светот на Тарифирањето со земање учество на интензивниот семинар органииран...